BHBW Jong Proef Preventie Methodiek

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Dit betekent voor gemeenten extra werk en onkosten. BHBW heeft uit ervaringen met het Jong Proef Onderzoek, toezicht Drank- en Horecawet, projectleiderschappen bij diverse (pilot)gemeenten DHW, opleidingen en adviesopdrachten een oplossing ontwikkelt als alternatief of aanvulling op het reguliere toezicht: de BHBW Jong Proef Preventiemethodiek.

Positieve insteek

De basis bij de BHBW Jong Proef Preventie Methodiek bestaat uit een convenant afgesloten tussen drie partijen: de gemeente, de alcoholverstrekker en BHBW. De ondernemers hebben een belangrijke rol: als maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven spreken zij uit de regels na te leven en hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Met dit convenant conformeren ondernemers zich aan de Drank- en Horecawet met als doel het terugdringen van de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren. Na ondertekening van het convenant onderzoekt BHBW met het Jong Proef Onderzoek of deze ondernemingen zich aan de voorwaarden van het convenant houden. Gedurende de looptijd van het convenant zet de gemeente geen toezichthouders in bij de deelnemende ondernemers en is bestuurlijke handhaving niet mogelijk.

De overtreder betaalt

De ondernemers leveren, bij het sluiten van het convenant, een financiële bijdrage. Voldoet een ondernemer tijdens een bezoek aan de voorwaarden uit het convenant, dan krijgt hij een gedeelte van zijn ingelegde financiële bijdrage terug. Voldoet een ondernemer niet aan de voorwaarden, dan wordt een gedeelte van zijn ingelegde bijdrage gebruikt om de Jong Proef Preventie Methodiek te bekostigen. Bij herhaaldelijke overtredingen wordt het convenant met de betreffende ondernemer beëindigd en valt hij onder het reguliere toezicht wat hierdoor gericht kan worden ingezet.

Keurmerk

De opzet is gezamenlijk een beter naleefgedrag te bereiken met een alternatieve en efficiëntere vorm van controle. Iedereen mag meedoen aan het convenant, maar om deel te mogen blijven nemen moet continu aan de voorwaarden van het convenant worden voldaan. Hierbij wordt de ondernemer ook geholpen. Bij de start van het convenant worden de kassamedewerkers geïnstrueerd waar zij op moeten letten bij alcoholverstrekking.

Resultaat

De BHBW Jong Proef Preventiemethodiek levert voor alle partijen voordelen op. De gemeente heeft minder toezichtscapaciteit nodig op het gebied van leeftijdscontroles in de deelnemende branche en kan daarmee kosten besparen. De ondernemers krijgen hulp bij het tegengaan van verkoop van alcohol aan jeugd en vallen tijdens de convenantperiode buiten het reguliere toezicht. Gemeente en ondernemer staan naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. 

 

Toepassing van de BHBW Jong Proef Preventie Methodiek heeft in de gemeente Weststellingwerf al geleid tot een verbetering van het nalevingspercentage van 80 procent! De eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers wordt zichtbaar gewaardeerd en de deelnemers kunnen dit ook makkelijker aan hun klanten laten weten.

 

Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12